Byggherregaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter.

I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør.

Kontraktene omhandler egne punkter om garantistillelse, men det er ingen plikt til å stille garantier mot hverandre.

En byggherregaranti er en garanti som sikrer byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende NS-kontrakten. Det inngår ofte store verdier i en entreprisekontrakt, og derfor er det behov for en garanti som sikrer den ene parten erstatning dersom den andre parten bryter kontrakten. Med en byggherregaranti kan entreprenøren føle seg trygg på at byggherren overholder kontrakten.

Ved en totalentreprise stilles det garanti mot totalentreprenør, mens det ved delt entreprise kan stilles byggherregarantier mot flere leverandører.

Totalentreprenøren har ofte flere underleverandører, og NS kontraktene for dette sier det samme om garantistillelse.  Garantien fra byggherre til totalentreprenør skal ihht NS, være 17,5% av kontraktsum, mens garantien fra totalentreprenør til underleverandør skal ihht NS, være 15% av kontraktsum.